Pilsum


162. Pilsum - Leuchtturm


Zum Leysiel
26736 Krummhörn
1 Euro
5 Cent


M1 - Leuchtturm Pilsum
M2 - Leuchtturm Campen

07/2019 - 03/2021
Memodaille D044NI008
Firma: Euroscope
Motiv: Leuchtturm Pilsum
Rückseite: Memodaille
2 Euro


163. Pilsum - Leuchtturm  
26736 Krummhörn
1x2 oder 2x1 Euro
Rohling im Automat


M1 - Leuchtturm Pilsum
M2 - Leuchtturm/Schafe
M3 - Ostfrieslandkarte
RS - Wappen Krummhörn
ab 03/2021


Pilsumer Leuchtturm
26736 Krummhörn
2 Euro


M1 - Pilsumer Leuchtturm
M2 - Pilsumer Leuchtturm
M3 - Pilsumer Leuchtturm
D044NI008
EAAA171/1
EAAB171/2
Nach oben